+Нежелано събитие след имунизация

Нежелана реакция или всякакви неочаквани лекарствени прояви при пациент, настъпили след имунизация. Въпреки, че времева връзка съществува, причинно-следствената връзка не е задължително създадена с лечение или ваксина. Нежеланите реакции може да възникнат внезапно или се развиват с течение на времето.

+Носителство

Наличието на потенциално причиняващи заболяването микроорганизъм в тялото на индивида, което не причинява заболяване при него, но може да доведе до заразяване на други хора.

+Начин на предаване

Механизмите, по които инфекциозен агент се разпространява сред хората, включително преки и непреки методи.

+Некроза

Локална смърт на тъкани в живия организъм, при което техните функции се прекратяват напълно. Може да се отнеся до смърт на клетката, тъкан или на целия орган.

+Неутрофили

Вид бели кръвни клетки, основно циркулиращи фагоцити полиморфонуклеарни гранулоцити. Навлизат в тъканите в началото на възпалителния отговор и са в състояние да посредничат също антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност.