+Ефективност

Способност на вакцината да го постигне посакуваниот поволен ефект (и) во реални околности.

+Ефикасност

Максималната способност на вакцината да го произведе посакуваниот ефект.

+Енцефалит

Општ термин, кој ја опишува мозочната дисфункција. Синдром кој се јавува при различни заболувања, при кои во одреден стадиум се зафаќа и мозокот со карактеристични симптоми на квантитативни или квалитативни промени во свеста, смирена или возбудена невролошка симптоматика.

+Ендемичен

Поврзан со определена локација, причинител или болест, кои постојано се појавуваат во таа област.

+Епидемичен

Појавата на болеста во рамките на определен географски реон или население, која е поголема од нормалното ниво за одредено заболување.

+Епидемиологија

Гранка на медицинската наука, која се занимава со зачестеноста, распространетоста и контролата на заболувањата во одредена популација; видови фактори кои го контролираат присуството или отсуството на заболување или патоген.

+Ешерихија коли

Бактерија, која се користи во областа на јавното здравје како индикатор на фекално загадување (на вода или храна) и во областа на медицината или генетиката како организам врз кој се вршат испитувања. Е. Coli постои во различни видови, кои не се штетни и можат да живеат во цревата, или да создаваат токсин при што се предизвикува цревна болест.

+Ензими

Сложени протеини, создадени од живи клекти, катализираат специфични биохемиски реакции.

+Едем

Отекување на ткиво (оток), предизвикано од ненормално насобирање на течност во ткивата.

+Eндоген

Произлегува од внатре, се развива како последица на внатрешни причини, т.е. се создава во организмот.

+Ендотоксин

Токсини, кои се ослободуваат при уништувањето на патогени грам-негативни бактерии. Претставуваат липополисахариди од клеточниот ѕид. Предизвикуваат зголемување на температурата, хипотонија, и други клинички симптоми.

+Еозинофили

Определен вид бели крвни клетки (леукоцити). Еозинофилите уништуваат и отстрануваат протеини кои се туѓи за организмот.

+Еритема

Зацрвенување на кожата поради хиперемија (проток на еритроцити во ткивниот простор).

+Eксудат

Екстраваскуларна течност (материи, кои излегуваат од крвните садови) содржи протеини, клетки и клеточни остатоци, кои се натрупуваат во ткивата за време на воспаление.